ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (งานสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้)
2. กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ (งานสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้โดยใช้ภาพถ่าย ดาวเทียม)
3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ
4. กิจกรรมโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (ตรวจสอบรับรอง สิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ)
5. กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์
6. การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบนิเวศป่าไม้
7. โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
8. โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน
9. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
10. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ)
11. โครงการป่าเศรษฐกิจชุมชน
12. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
13. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว
14. ปรับปรุงกฎหมาย มาตรา 7 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
15. โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”
16. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน
17. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน
18. โครงการทดสอบสายพันธุ์ไม้อะเคเซียลูกผสมเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ดี (2562)
19. กิจกรรมโครงฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
20. โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000
21. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ*(เป็นงานที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลฯ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ)
22. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (ปีงบประมาณ 2548-2562)
23. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (งานศึกษาชนิดพันธุ์ไม้, งานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
24. เข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑๒ (COP-๑๒) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
25. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
26. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
27. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
28. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นไม้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
29. กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
30. ส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
31. โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินและฐานข้อมูลป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map)
32. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
33. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า
34. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
35. โครงการฝึกอบรวมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)